Vad är invånarprocessen?

samir_jesper_fikasamtal_stor_insikten-invanarblogg-ny

Samir Kafedzic, strategisk utvecklare och Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Foto: Nina Gregoriusson.

Invånarprocessen är ett utvecklingsarbete inom arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Den här bloggen riktar sig i första hand till medarbetarna på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg. Men alla som är intresserade är självklart välkomna att följa oss på bloggen.

Men vad är invånarprocessen? Här kan du läsa mer om bakgrunden till arbetet.

Det ska bli enklare att ha kontakt med arbetsmarknadsförvaltningen och det ska gå snabbare att komma ut på arbetsmarknaden och kunna försörja sig själv. För att klara det måste vi ha invånarna med oss på ett helt annat sätt än tidigare. Vi vill bli ännu bättre på att jobba tillsammans i organisationen.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad ansvarar för områdena försörjningsstöd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.  Vårt uppdrag är framför allt att människor ska få arbete. Verktygen för att nå dit är till exempel utbildning, praktik eller arbetsmarknadsåtgärder.

Vi befinner oss i ett utvecklingsarbete för att de invånare som är i kontakt med oss ska få fler inflytande.  Tiden hos oss ska vara så kort och så kvalitativ som möjligt. Därför arbetar vi med att förändra vårt sätt att arbeta och hur vi möter invånarna. Vi kommer att arbeta processinriktat och vill samspela bättre både inom och utanför organisationen.

Hur kom det sig att vi startade det här utvecklingsarbetet?

Vi startade hösten 2015 och arbetet fick namnet ”Invånarprocessen”. Fram till sommaren 2016 engagerade sig ett hundratal medarbetare i olika arbetsgrupper. Det resulterade i ett antal förslag på hur förvaltningen ska jobba utifrån några bestämda förbättringsområden, som kommit fram i olika utvärderingar.

Det handlade om att vi behöver bli bättre på att utforma träffsäkra stöd, åtgärder, utbildningar efter våra aktuella målgruppers behov. Men också om att de invånare vi möter vill få mer inflytande. Ett annat område var att göra vägen till jobb och studier smidigare genom att minska antalet handläggarkontakter och dubbelarbete som kan förekomma.

En central utgångspunkt för arbetet är också att vi behöver tänka nytt och utvecklas för att möta framtiden och nå stadens vision 2035.

Vi vill arbeta processinriktat och involvera medarbetare och invånare ännu mer

I början av sommaren 2016 lade arbetsgrupperna fram ett antal olika förslag på hur vi skulle kunna förbättra vårt arbete. Med förslagen som grund fattade förvaltningens ledning ett antal beslut för det fortsatta utvecklingsarbetet i juni och september 2016.

Det här beslutade förvaltningsledningen:

 1. Vi ska vara en processorienterad organisation där vi amf:are jobbar i multiteam kring och med de individer som möter oss och där vi arbetar tillsammans som en förvaltning utan stuprör och isolerade delar. Utvecklingsmandatet hos medarbetarnas ska förtydligas och idéer och kompetens måste tillvaratas.
 1. Individerna som vi är i kontakt med ska vara medskapare i vårt arbete. För att åstadkomma det ska vi bejaka en kultur som ger förutsättningar för det. En förutsättning är ledningens gemensamma arbete och vilja. Ett övergripande ansvar för individinflytande ska formas i förvaltningen.
 1. Vi ska ha en gemensam ingång till förvaltningen.
 1. Myndighetsutövningen ska separeras från planeringen/motivationsarbetet.
 1. De invånare som är i kontakt med oss ska ha en huvudsaklig kontaktperson eller huvudhandläggare.  Kontaktpersonen/huvudhandläggaren är den som är bäst lämpad utifrån invånarens behov. De individer som vägleds och/eller kartläggs ska i hög grad äga informationen.
 1. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter. I arbetet med invånaren handlar det exempelvis om e-tjänster, studieplan/handlingsplan, kartläggning och val av aktivitet.
 1. Vi ska rensa i vår statistik och endast ha den statistik vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag, mäta och analysera effekterna av våra resultat.
 1. Vi ska arbeta med systematiskt behovs- och målgruppsanalysarbete på individ, organisations och omvärldsnivå. Vi ska avsätta tid för det för att kunna dra slutsatser och agera proaktivt för att individen ska få arbete/egenförsörjning så snabbt som möjligt. Detta genom att få rätt utbildning/ aktivitet/insats utifrån behov samt för att kunna möta den lokalregionala arbetsmarknadens behov av arbetskraft.
 1. Vi ska vara tillgängliga i vår information och kommunikation.

Vi ska införa en processorganisation, arbetskarta (det vill säga hur vi ska arbeta) och organisationskarta hur vi ska organisera oss för att åstadkomma inriktningsbesluten som du precis läste ovan.

Fem handlingsplaner talar om vad som ska göras, hur, vem och när för

 1. Att bli en processorganisation
 2. Att ha invånaren som medskapare
 3. Att dela myndighetsutövning och planering
 4. Att införa en huvudhandläggare/kontaktperson
 5. Att skapa kvalitativ behov och målgruppsanalys

Besluten i sin helhet hittar du här.

Bakgrundsmaterial – utvärderingar som ligger till grund för invånarprocessen

Slutrapport genomlysning försörjningsstödsprocessen:
slutrapport-genomlysning-av-forsorjningsstodsstodsprocessen-helsingborgs-stad-mars-2

Kartläggning av behov av kurativt stöd:
artl4ggning-av-behov-av-kurativt-sta%c2%b6d-i-vuxenutbildningen

Förstudie gemensam plattform:
rapport-forstudie-den-gemensamma-plattformen-dnr-237-2014

Blogginlägg juni – september om besluten

Inläggen fanns på vår tidigare invånarprocessblogg som kommer att upphöra.

blogginlagg-om-besluten-juni-september-20

Vår gamla invånarblogg har arkiverats och kan nås av medarbetare i förvaltningens gemensamma mappsystem.