Brev till våra samarbetspartners

Till dig som samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen
Nytt arbetssätt och ny organisation
på arbetsmarknadsförvaltningen


År 2017 är inte vilket år som helst för oss på arbetsmarknadsförvaltningen. Det är året då vi går över till en helt ny processorganisation med invånaren som medskapare.
Vår nya organisation gäller från den 1 januari 2017, men det är inte själva organisationen och indelningen i verksamhetsområden som är det viktiga.
Det som vi vill ska göra skillnad är vårt nya arbetssätt. Vi kommer att arbeta tillsammans i multiteam för att de invånare vi möter ska få rätt stöd. Målet är att skapa en ny, gemensam kultur som välkomnar mer inflytande från både medarbetare och invånare.
Eftersom vi successivt ska arbeta fram det nya arbetssättet tillsammans med våra medarbetare och invånare är allt inte på plats från början. Lite längre fram kan det hända att du som samarbetar med oss får nya kontaktpersoner att vända dig till, och att de invånare som du eller dina kollegor är i kontakt med kommer att påverkas. Vi återkommer längre fram med mer information.
Arbete och egen försörjning
Arbetsmarknadsnämndens viktigaste mål är att minska arbetslösheten i Helsingborg. Vårt uppdrag är att få helsingborgare i arbete och egen försörjning. Invånarna vi möter har olika behov, bakgrund och förmågor. Vägen till arbete ser också olika ut. Den kan gå via studier, språkträning, arbetsträning, praktik på företag, rehabilitering, yrkesmentorskap, jobbprojekt, träning på att fungera i ett socialt sammanhang eller motivation.
Allt det här känner förstås du som samarbetar med oss redan till.
Ni som samarbetar med oss är viktiga för att staden ska lyckas med att förkorta vägen till jobb eller annan försörjning. Vi tror också på invånarnas kapacitet och inre drivkrafter, vi och våra samarbetspartners är möjliggörare tillsammans med invånaren.
Så här kommer vi att förändra vårt arbete från 2017
Arbetsmarknadsförvaltningen har nu fyra verksamhetsområden:

  • arbetsmarknad
  • vuxenutbildning
  • ekonomiskt bistånd
  • support

Myndighetsutövning och planering uppdelat
Vi har skiljt på myndighetsutövning och planerings- och motivationsarbete. Det betyder att en del av våra medarbetare kommer att jobba enbart med att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. De finns inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd.
Andra medarbetare kommer att ha sin hemvist i verksamhetsområde arbetsmarknad eller vuxenutbildning, men ingå i olika multiteam för att arbeta med individens planering och motivation, samt olika insatser och utbildningar.
En gemensam ingång
Vi kommer forma en gemensam ingång framöver. Invånarna kommer i kontakt med oss genom Helsingborg kontaktcenter eller via någon av våra e-tjänster, helsingborg.se eller andra digitala kanaler samt personliga möten.
Guiden har huvudansvaret
De invånare som kommer till arbetsmarknadsförvaltningen får en huvudsaklig personlig kontakt inom förvaltningen. Vi kallar den funktionen för guide. Uppgiften är just att guida personen mot arbete, studier eller annan egen försörjning. Att vara guide är dock ingen yrkestitel.
Multiteam för rätt stöd och service
För att invånaren ska få rätt stöd och service, utan att riskera att bollas mellan olika personer och kontakter, arbetar våra olika kompetenser i multiteam runt individen. I detta samarbetar vi både internt och externt. Guiden är hela tiden den sammanhållande länken och kontaktytan mot invånaren.
E-tjänst för försörjningsstöd
En annan förändring som vi håller på att förbereda är att vi ska införa en e-tjänst under 2017 för att ansöka om försörjningsstöd.
Varför gör vi förändringen?
Allt detta syftar till att vi ska bli bättre på att få fler människor i arbete utifrån var och ens behov – genom utbildning, olika stöd och metoder. För en del handlar det om att få rätt stöd från en annan huvudman, till exempel om man är sjuk.
Vi hoppas att du som samarbetar med oss ska uppskatta förändringarna och se fördelarna med det nya sättet att arbeta.
Läs gärna mer om vårt utvecklingsarbete på invånarbloggen:
https://invanarprocessen.helsingborg.se/
Välkommen att vara med i det fortsatta arbetet!
Strategiska ledningsgruppen
Arbetsmarknadsförvaltningen

Brev-samarbetspartners-2017  (Brevet som pdf med organisationsskiss och arbetskarta)