Med invånaren som medskapare

Söka försörjningsstöd? Börja studera? Delta i en jobbaktivitet eller få stöd och hjälp att närma dig arbetsmarknaden? Oavsett vilken verksamhet du kommer till hos oss på arbetsmarknadsförvaltningen ska du som invånare ha inflytande och kunna påverka.

Glada medarbetare i arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsgrupp

Glada medarbetare i utvecklingsgruppen. Foto: Nina Gregoriusson.

Vi kallar det att invånarna är medskapare i våra verksamheter.

Allt detta görs inte av sig självt. Det behövs några som driver arbetet framåt och hjälper till att utveckla nya metoder och verktyg.  Därför har vi bildat en utvecklingsgrupp som fått uppdraget att arbeta med invånarinflytandet i förvaltningens olika delar.

I utvecklingsgruppen finns medarbetare från verksamhetsområdena arbetsmarknad, vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och support. Vi har också med invånare på våra möten.

Vårt arbete grundas på ett av arbetsmarknadsnämndens mål som säger att invånarna ska ha inflytande på hur vår verksamhet utvecklas.

Arbetsmarknadsnämndens mål och mätetal:

Styrdokument-utvecklingsgruppen-20161209 – beslutat av strategisk ledningsgrupp 19 december 2016. Uppdaterat dokument 7 mars 2017.

Årshjul utvecklingsgruppen september 2017