Beslut om val av guide

Tjej cyklar på landsväg Hur ska invånarna som kommer till oss få en guide?  Inom vuxenutbildningen kommer invånaren som behöver en guide få denne via ett digitalt verktyg som ännu inte är utformat. De som söker försörjningsstöd kommer få guide på ett sätt nu, och på ett annat sätt när digital ansökan och gemensam ingång går igång. Invånarens behov och mål styr vilken guide man får.

Guidebegreppet blev klart i höstas. Det är den funktion som vi tidigare  kallade kontaktperson eller huvudhandläggare. Guiden är den som är har den huvudsakliga kontakten med invånaren. Guiden ska tillsammans med invånaren planera, motivera och guida mot arbete, studier eller annan egen försörjning. Guiden kan hämta kompetenser från multiteam utifrån invånarens behov. Flera olika yrkeskategorier kan ha guidefunktionen, det är alltså inte någon tjänstetitel. Guiderna kommer ha sin hemvist inom arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Nu (den 6 februari) har förvaltningens ledning beslutat hur invånarna får sin guide utifrån förslag från en arbetsgrupp.

Så här får invånaren ”sin” guide 

Hur invånaren får en guide kommer olika ut. Det beror på vilken verksamhet man har kontakt med. Inom vuxenutbildningen ska invånaren få sin guide via ett digitalt verktyg. Eftersom det ännu inte är klart vilka som behöver guide inom vuxenutbildning får formerna och verktyget utvecklas vidare framöver.

När det gäller invånare som söker försörjningsstöd kommer de i nuläget att få en guide direkt efter att verksamhet ekonomiskt bistånd fattat beslut om försörjningsstöd.

Om en person har rätt till försörjningsstöd går en signal om behov av guide från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknad där guiderna finns. Hur och vilka invånare som ska få en guide inledningsvis arbetar man med i verksamhetsområde arbetsmarknad just nu. Redan upparbetade kontakter och planeringar ska tas tillvara i valet av guide för de invånare som redan har kontakt med oss i så hög utsträckning som möjligt utifrån invånarens behov.  Alla som har försörjningsstöd kommer inte att få guide i nuläget. Mer information kommer efter hand som arbetsmarknadsverksamheten formar arbetssättet.

Om ekonomiskt bistånd bedömer att behovet av försörjningsstöd kan vara långvarigt kan invånaren få en guide även innan beslutet om pengar formellt är fattat för att invånaren ska kunna påbörja sin väg mot egen försörjning snabbt.

Hur man får guide kommer förändras med tiden – digital ansökan, gemensam ingång och digitalt verktyg för att matcha till lämplig guide

När digital ansökan och gemensam ingång är klar är tanken att fler och fler invånare söker försörjningsstöd digitalt och efter samtal om förutsättningar, möjligheter och behov i gemensam ingång* får invånaren en guide utifrån individuella mål och behov.  Invånaren behöver därmed inte träffa någon handläggare på ekonomiskt bistånd. Det finns en arbetsgrupp som arbetar med hur gemensam ingång kan fungera och de kommer med förslag längre fram i vår.

På sikt ska förvaltningen även utveckla ett digitalt verktyg där invånaren får svara på frågor som tydliggör vilken kompetens guiden ska ha för att möta invånarens behov och mål.

Läs beslutet i sin helhet här eller under Protokoll på Insikten.

Grund i förslag från arbetsgrupp

Utgångspunkten för hur man ska välja guide kommer från arbetsgruppen ”Hur göra val av guide” som är en av uppdragen i handlingsplanerna för att göra verklighet av inriktningsbesluten. Arbetsgruppen hade arbetat fram ett förslag som strategiska ledningsgruppen har utgått ifrån men också justerat i det som blev beslutat.

Den stora skillnaden mot arbetsgruppens förslag i beslutet är att kopplingen att den enskilde snabbt kopplas till en guide och planering med fokus på arbetsmarknadsverksamheten. Invånaren behöver inte träffa någon på ekonomiskt bistånd innan planeringen kan gå igång när den digitala ansökan är i bruk.

Strategiska ledningsgruppen tog även tillvara innehåll från ett förslag från en av arbetsgrupperna i invånarprocessen – att utveckla ett digitalt verktyg för att se vilka behov invånaren har för att kunna koppla på lämplig guide och insatser (från förslaget digital insatsplattform, Individens flöde, Erika Fagerqvist och Linh Mårtensson).

Tina Sjöholm, socialsekreterare, är en av dem som var med i arbetsgruppen till val av guide.

Hur var det att arbeta i arbetsgruppen?

– Det var svårt att tänka fritt eftersom jag upplever att det var så styrt från början utifrån de beslut som redan var fattade,  säger Tina Sjöholm. Vi fick också reservera oss utifrån att det fortfarande är mycket som påverkar som inte är tydliggjort konkret hur det ska fungera, till exempel gemensam ingång, så det var inte helt lätt.

Tina är socialsekreterare och tillhör nu verksamhetsområde arbetsmarknad. Hon har tidigare arbetat inom utredningscentrum och har varit i förvaltningen i 12 år. Hon ser fram emot att få börja jobba i det nya men känner en frustration över att arbetet inte har kommit igång och upplever att mycket är otydligt kring det nya arbetssättet.

– Jag hoppas vi som ska fungera som guider får mer klarhet i vad det är vi ska göra och få komma igång, det är som ett vakuum just nu där vi väntar på nästa steg, dialogen och kommunikationen kring vad som ska hända framåt behöver bli bättre, säger Tina.

*Maria Skoglund, tf verksamhetschef ekonomiskt bistånd, och Maria Hällstig, tf verksamhetschef arbetsmarknad, ansvarar för arbetsgruppen om gemensam ingång. Uppdragsbeskrivningen hittar du som jobbar på arbetsmarknadsförvaltningen under G Allmänt Handlingsplaner – AMF.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *