Arbetsgrupperna som för oss framåt

Det jobbas intensivt i arbetsgrupper på arbetsmarknadsförvaltningen för att vi ska flytta oss framåt i vårt nya arbetssätt. Cirka tjugofem grupper är i gång. Vilka är det och hur ser deras uppdrag ut? Nu finns en sammanställning så du kan hålla koll.

Arbetsgrupper skiss

Arbetsmarknadsförvaltningen är i förnyelse och det avspeglas i de många arbetsgrupperna, som medarbetare från hela organisationen deltar i.

De är nu så många att det kan vara svårt att få en överblick.

Därför samlades verksamhetscheferna för en tid sedan för att gå igenom vilka arbetsgrupper som finns inom deras respektive områden och vilka som är gemensamma.

– Det är viktigt att ge en samlad bild av det arbete som pågår i arbetsgrupperna så våra medarbetare ser den röda tråden, säger Maria Hällstig, verksamhetschef för arbetsmarknad.

– Gör vi rätt saker? Annars är det risk att vi fastnar i detaljer.

En del snart i mål

Några arbetsgrupper är snart i mål. Till exempel den som jobbar med uppdraget ”Gemensam ingång”. En idé om hur det ska genomföras ska vara klar till den 31 maj. Sedan går förslaget vidare till strategisk ledningsgrupp för beslut.

En annan grupp har arbetat med hållbar validering. Det handlar om att skapa ett gemensamt förhållningssätt till validering i förvaltningen.  Gruppen ska rapportera till förvaltningens styrgrupp i maj.

Planerna på att införa en gemensam mottagning för arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen närmar sig också mål. Den grupp som arbetat med frågan är färdig. Ett förslag ska upp till beslut i arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i juni.

Multiteam och kompetens

Den 1 maj ska multiteamen börja arbeta på allvar i arbetsmarknad. Det är i alla fall ambitionen. Vuxenutbildningens resurser kan kopplas på efter hand. Men hur ska teamen arbeta rent operativt? Det har medarbetare i arbetsmarknad och vuxenutbildningen jobbat med. Beslut i arbetsmarknads ledningsgrupp 25 april.

– I anslutning till det ska vi även ta fram en kompetenskarta som beskriver vad alla medarbetare i arbetsmarknad arbetar med. Alla ska veta vilka kompetenser vi har så det blir lätt att koppla på den kompetens som behövs i multiteamen. Jag hoppas att kompetenskartan kan bli klar före sommaren, säger Maria Hällstig.

E-tjänsten kräver nya rutiner

Inom ekonomiskt bistånd är mycket på gång. Inte minst när det gäller e-tjänsten för att söka försörjningsstöd som är i startgroparna att införas. En projektgrupp med medarbetare från ekonomiskt bistånd och support har länge jobbat med uppdraget. Läs mer om e-tjänsten här.

– E-tjänsten kräver nya rutiner. Vi behöver både förenkla och förändra våra rutiner på såväl kort som lång sikt och det jobbar flera arbetsgrupper med, berättar Maria Skoglund, verksamhetschef för ekonomiskt bistånd.

En annan grupp arbetar med hur mottagningen för ekonomiskt bistånd ska samarbeta med kontaktcenter för att veta vem som gör vad. Det hänger även ihop med vad gruppen för ”gemensam ingång” kommer fram till.

Vux och support

Inom vuxenutbildningen handlar det mycket om flyttförberedelser men också om auktorisation av sfi och hur vi bättre kan utnyttja de statliga bidragen till vuxenutbildningen.

Support är inblandad i flera grupper. Uppdragen berör oftast hela förvaltningen. Till exempel att anpassa våra befintliga system till förvaltningens nya arbetssätt, hitta gemensamma mål för kulturförflyttning, kartlägga vilka målgrupper vi har och deras behov, rensa statistik med mera.

En upphandlingsgrupp är också på gång. Tanken är att förvaltningen ska bli bättre på att handla upp insatser och stöd för försörjningsstödstagare utifrån behov och helhetsperspektiv.

På skissen, se länk i början av denna text, ser du en sammanställning av samtliga arbetsgrupper.

Text: Nina Gregoriusson

Fotnot: Du vet väl om att vi har en permanent grupp som arbetar med invånarinflytande? Läs mer om utvecklingsgruppen på invånarprocessbloggen.